Home > Fotografie > Deine Aufgabe

Deine Aufgabe

Việc bạn phải làm không phải là tìm kiếm tình yêu thương, mà là tìm thấy tất cả những gì cản trở bạn đến được với yêu thương.