Licht

 

 Just as Dumbledore says „Happiness can be found even in the darkest times, if one only remembers to turn on the light“

 Dumbledore nói : người ta có thể tìm thấy hạnh phúc  ngay cả trong  những thời điểm đen tối, khi chúng ta nhớ ra cách  quay lại với ánh sáng“