Ánh sáng

 

  Dumbledore nói : người ta có thể tìm thấy hạnh phúc  ngay cả trong  những thời điểm đen tối, khi chúng ta nhớ ra cách  quay lại với ánh sáng”

 

 Just as Dumbledore says “Happiness can be found even in the darkest times, if one only remembers to turn on the light”