Home > Hội họa & Đồ họa > Khát khao – Sehnsucht – 2011

Khát khao – Sehnsucht – 2011

Chỉ ai biết đến khát khao,

Mới hiểu tôi đau thế nào !

Một mình tách xa tất cả

Không một niềm vui lọt vào,

Dõi nhìn không gian xanh xao

Trống không mọi phía  thì thào .     

Than ôi ! những người yêu tôi

Ở xa. Thật xa xiết bao

Ruột gan thiêu đốt nôn nao

Chỉ ai biết đến khát  khao,

Mới hiểu tôi đau thế nào !

Vân Anh Wendler dịch Johann Wolfgang von Goethe

(1749 – 1832), được coi là một trong những đại diện quan trọng nhất của thơ tiếng Đức 

Nguồn: Goethe, học nghề của Wilhelm Meister, 1795/6. Cuốn sách thứ tư, chương 11, Mignon và Harper hát

 —————————————-

Nur wer die Sehnsucht kennt,

Weiß was ich leide!

Allein und abgetrennt

Von aller Freude,

Seh’ ich ans Firmament

Nach jener Seite.

Ach! Der mich liebt und kennt,

Ist in der Weite.

Es schwindelt mir, es brennt

Mein Eingeweide

Nur wer die Sehnsucht kennt,

Weiß, was ich leide!
Johann Wolfgang von Goethe

(1749 – 1832), gilt als einer der bedeutendsten Repräsentanten deutschsprachiger Dichtung

Quelle: Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/6. 4. Buch, 11. Kap., Mignon und Harfner singend